Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 72 common:people_all_forms

Академічна доброчесність

Date: 7 лютого 2020 о 09:57

              Схвалено                                                                                        Затверджено

на засіданні педагогічної ради                                                наказом по Квасилівському НВК

протокол №2 від 03.01.2020р.                                                 «школа-ліцей» №1 від 03.01.2020р.

Положення

про академічну доброчесність

учасників освітнього процесу Квасилівського НВК «школа-ліцей»

Рівненської районної ради Рівненської області


 

1. Загальні положення

1.1. Положення про дотримання академічної доброчесності (далі - Положення) у Квасилівському НВК «школа-ліцей» Рівненської районної ради Рівненської області (далі - школа) встановлює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування у відносинах між учасниками освітнього процесу, а саме: педагогічними працівниками, здобувачами освіти та їх батьками чи особами, які їх заміняють.

1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Цивільного кодексу України, Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

1.3. Мета даного Положення полягає в дотриманні високих професійних стандартів в освітній діяльності закладу, підтримці толерантних взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобіганні порушень академічної доброчесності, забезпеченні сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення довіри до результатів навчання, а також зростання іміджу  школи.

1.4. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків чи осіб, які їх заміняють) та співробітників школи.

2. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність-це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в освітньому закладі необхідно дотримуватися наступних принципів:

демократизм;

законність;

соціальна справедливість;

пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

рівноправність;

гарантування прав і свобод;

прозорість;

професіоналізм та компетентність;

партнерство і взаємодопомога;

повага та взаємна довіра;

відкритість і прозорість;

відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.3. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п.4 Закону України «Про освіту» вважається:

 • Академічний плагіат –оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.

 • Самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових.

 • Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях.

 • Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.

 • Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети тощо), крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання, а також повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, самостійної, індивідуальної, тощо).

 • Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.

 • Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального чи нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

 • Зловживання впливом – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

 • Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

2.4. Кожен член шкільної спільноти наділений правом вільно обирати свою громадянську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

2.5. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор школи або особа за його дорученням.

2.6. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію з метою зменшення завданої шкоди.

3. Забезпечення академічної доброчесності усіма співробітниками та учасниками освітнього процесу школи забезпечується шляхом:

3.1. Уникнення провокування дій, пов’язаних з корупційними правопорушеннями.

3.2. Дотримання норм Конституції України.

3.3. Дотримання Статуту школи та Правил внутрішнього розпорядку.

3.4. Дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти та загальної середньої освіти.

3.5. Збереження, поліпшення та раціонального використання навчально – матеріальної бази школи.

3.6. Культури зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього процесу.

3.7. Дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні переговорів, у тому числі телефонних, які мають вестися у спокійному, ввічливому, доброзичливому тоні, що сприяє створенню позитивної репутації школи загалом.

3.8. Надання достовірної інформації.

3.9. Негайного повідомлення адміністрації закладу у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам.

3.10. Відповідальності за порушення академічної доброчесності.

 1. Норми та правила академічної доброчесності педагогічних працівників:

  1. Поважати права та свободи здобувачів освіти і колег відповідно до українських та міжнародних правових норм, суспільної моралі та професійної етики.

  1. . Діяти відкрито і прозоро у всіх сферах шкільного життя.

4.3. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни.

4.4. Брати активну участь в засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення.

4.5. Професійна діяльність має бути незалежною від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

4.6. Постійно підвищувати свою кваліфікацію шляхом саморозвитку і самовдосконалення, а також вчасного проходження курсової підготовки відповідно до вимог законодавства.

4.7. Дотримуватись правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо.

4.8. Надавати якісні освітні послуги з використанням у практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти.

4.9. Об’єктивно і неупереджено оцінювати результати навчання здобувачів освіти, не допускати особистої неприязні, впливу родини, друзів чи службових осіб.

4.10. Поважати думку здобувачів освіти і підтримувати учнівські пропозиції, спрямовані на утвердження академічних чеснот. Підтримувати здобувачів освіти у дослідницьких починаннях і сприяти розкриттю їх інтелектуального потенціалу.

4.11. Здійснювати контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами загальної середньої освіти.

4.12. Інформувати здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

4.13. Не розголошувати конфіденційну інформацію, інформацію з обмеженим доступом та інших видів інформацію відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян.

 1. Норми та правила академічної доброчесності здобувачів освіти


 

  1. Гідно нести звання здобувача освіти, представляти свій заклад освіти, захищати його честь і сприяти створенню його позитивного іміджу.

  2. З повагою ставитись до педагогічних працівників.

5.3. З повагою та гідністю ставитись до інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від власних переконань.

5.4. Бути присутніми на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

5.5. Самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю результатів навчання.

5.6. Самостійно виконувати домашні завдання без використання ГДЗ.

5.7. Подавати на оцінювання лише самостійно виконані роботи, що не є запозиченими або переробленими з іншої, виконаної третіми особами.

5.8. Використовувати у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірені і достовірні джерела інформації та грамотні посилання на них.

5.9. Не пропонувати неправомірну винагороду учителям при оцінюванні результатів перевірочних робіт.

5.10. Бути зібраним, охайним, шляхетним у буденному житті, підтримувати відповідний зовнішній вигляд.

5.11. Бережно ставитись до шкільного майна, дотримуватись чистоти і порядку в усіх приміщеннях школи та на її території.

5.12. Не здійснювати самовільно аудіо чи відео записи під час занять.

6. Норми та правила академічної доброчесності батьків здобувачів освіти або осіб, які їх заміняють

6.1.  Виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів однокласників, учнів інших класів, вчителів та інших людей.

6.2. Виховувати відповідальне ставлення до власного фізичного та психічного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля, формувати навички здорового способу життя.

6.3. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства.

6.4. Створювати дитині умови для навчання та відпочинку.

6.5. Забезпечувати необхідними підручниками, посібниками, зошитами, іншим приладдям, спортивною формою для якісної організації освітнього процесу.

6.6. Забезпечувати систематичне відвідування навчальних занять дитиною, а в разі пропусків своєчасно повідомляти про причини відсутності учня з представленням підтверджуючого документа ( довідка лікаря,заява батьків, санаторно-курортна путівка тощо).

6.7. Сприяти виконанню дитиною домашніх завдань.

6.8. Контролювати дотримання дитиною вимог щодо зовнішнього вигляду та форми одягу, поведінки.

6.9. Не дозволяти приносити до школи небезпечні для життя та здоров’я речі.

7. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

7.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та дане Положення.

7.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники освітнього закладу  можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

при необ’єктивному оцінюванні результатів навчання здобувачів освіти педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання;

спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих ідей, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

надання освітніх послуг за певну незаконну винагороду матеріального чи нематеріального характеру залежно від розміру, об’єму є підставою для притягнення педагогічного працівника до адміністративної чи судової відповідальності.

  1. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

повторне проходження оцінювання (контрольна робота, ДПА тощо);

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

під час моніторингу якості знань не зараховуються результати;

при участі в І етапі (шкільному) Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах  робота учасника анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учень не допускається до участі  в інших олімпіадах, конкурсах;

за систематичні порушення правил для учнів проводяться індивідуальні бесіди з учнем та його батьками, заслуховуються на шкільній раді профілактики правопорушень.

  1. За порушення академічної доброчесності батьками учнів або осіб, які їх заміняють, можуть бути притягнуті до відповідальності:

повторно знайомити батьків з Положенням про академічну доброчесність;

запрошення батьків на нараду при директору, на засідання шкільної ради профілактики та адміністративної комісії при селищній раді.


 

 1. Комісія з питань академічної доброчесності

8.1. З метою контролю за виконання норм цього Положення в закладі освіти створюється комісія з питань академічної доброчесності (далі – комісія).

8.2. Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія) – це незалежний орган, що діє у школі з метою забезпечення моніторингу дотримання членами шкільної спільноти морально-етичних та правових норм цього Положення.

8.3.У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законодавством у сфері освіти та вищої освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом закладу освіти.

8.4. Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради. Строк повноважень комісії становить 1 рік.

8.5. Склад комісії становить 9 осіб, які є моральними авторитетами закладу освіти упродовж тривалої педагогічної діяльності. У випадку необхідності до складу комісії залучаються інші представники учасників освітнього процесу, які володіють необхідними знаннями щодо предмету розгляду і можуть підтвердити або спростувати наявність порушення.

8.6. Комісія має такі повноваження:

 • Виявляти та встановлювати факти порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи.

 • Проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.

 • Готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації  щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню діяльність школи.

 • Отримувати і розглядати заяви за умови, якщо вони носять не анонімний характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи.

 • Залучати до своєї роботи експертів з відповідних галузей, а також використовувати технічні і програмні засоби для встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою.

 • Доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної доброчесності до відома директора школи для подальшого реагування.

8.7. Свої повноваження Комісія здійснює за умови, що кількість її членів, присутніх на засіданні, складатиме не менше ніж дві третини її складу.

8.8. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

8.9. За результатами засідання Комісії складається протокол. Який підписує голова (в разі його відсутності - заступник) та секретар.


 

9. Заключні положення

9.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки. Школа забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

9.2. Положення про академічну доброчесність Квасилівського НВК «школа-ліцей» Рівненської районної ради Рівненської області затверджується педагогічною радою школи та вводиться в дію наказом директора.

9.3. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради школи та вводяться в дію наказом директора школи.

 

 


 

Comments:
Only authorized users can leave comments.